Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Poslední aktualizace dne 23.05.2018 – 12:42

Základní ustanovení

Kdykoliv s námi sdílíte některé své osobní údaje a my je zpracováváme je nutné dodržovat pravidla Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecně nazývaného jako “obecné nařízení o ochraně osobních údajů” či jen “GDPR”.

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) je seznámit vás s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, za jakým účelem shromažďujeme, uchováváme a používáme vaše osobní údaje a jakým způsobem jsou zabezpečeny.

Správcem údajů je společnost EUROPACK CHRUDIM, s.r.o., Pardubická 180, Chrudim, PSČ 53701, IČO 25276182, zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 12230 (dále jen „EUROPACK CHRUDIM“ nebo „správce“).

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách Společnosti. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto zásad nás neváhejte kontaktovat na emailu europack@europack.cz nebo na telefonu +420 469 623 491.

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme údaje, které získáme přímo od Vás (subjektu údajů) v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

EUROPACK CHRUDIM nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

Zdroje osobních údajů

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní důvod zpracování

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro:

Účely zpracování údajů

V rozsahu nezbytně nutném zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

Doba zpracování údajů

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, nebo po dobu, která je nezbytná k zajištění práv a povinností plynoucích jak se závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Běžné lhůty pro archivaci jsou:

(Na základě zákonů: č. 280/2009 Sb. – §92, §93 a §148; č. 563/1991 Sb. – §31 a §32; č. 235/2004 Sb. – §35 a §35a; 582/1991 Sb. – §35a a §37 atd.)

Ochrana osobních údajů

Způsob zpracování údajů

Zpracování osobních údajů provádíme sami pověřenými zaměstnanci, některá zpracování provádí naši smluvní zpracovatelé (např. vedení účetnictví externí firmou).

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, u osobních údajů v listinné podobě manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Přijali jsme taková technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu osobních údajů, která brání neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování či zneužití osobních údajů.

Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje, ať už veřejné nebo soukromé, nepředáme třetím osobám, pokud to nebude nutné ke splnění právní povinnosti podle platných zákonných předpisů nebo k zajištění plnění smluvní povinnosti.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

K vašim údajům mohou mít přístup:

Veškeré subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, respektují právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím.

Práva subjektů údajů

Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu europack@europack.cz. Zpracování osobních údajů, která jsme provedli do data odvolání souhlasu, zůstávají nadále platná.

Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Doplňkové informace

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Soubory cookies např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách www.europack.cz a potisk.europack.cz.

Soubory cookies používáme pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky v systémech Google Analytics nebo systémech provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány (typicky Google Adwords či Seznam Sklik). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.